پرونده ثبت log file

فارسی : پرونده ثبت

انگلیسی : log file