پردازه فرزند child process

فارسی : پردازه فرزند

انگلیسی : child process