پراکنده کردن scatter

فارسی : پراکنده کردن

انگلیسی : scatter