پیوند نمادی Symbolic Link

فارسی : پیوند نمادی

انگلیسی : Symbolic Link