پیش‌پردازی preprocessing

فارسی : پیش‌پردازی

انگلیسی : preprocessing