پیشکار proxy server

فارسی : پیشکار

انگلیسی : proxy server