پیمانه‌ای modular

فارسی : پیمانه‌ای

انگلیسی : modular