پایینی lower-case

فارسی : پایینی

انگلیسی : lower-case