پایان دهی termination

فارسی : پایان دهی

انگلیسی : termination