ضریبِ نسبت aspect ratio

فارسی : ضریبِ نسبت

انگلیسی : aspect ratio