ضربه زدن strike

فارسی : ضربه زدن

انگلیسی : strike