نقطه-واوک semicolon

فارسی : نقطه-واوک

انگلیسی : semicolon