نقض قطعه بندی Segmentation violation

فارسی : نقض قطعه بندی

انگلیسی : Segmentation violation