نقاب‌گذاری masking

فارسی : نقاب‌گذاری

انگلیسی : masking