نگهداری retention

فارسی : نگهداری

انگلیسی : retention