نگاشت تصویر دانه ای Pixmap

فارسی : نگاشت تصویر دانه ای

انگلیسی : Pixmap