نگاره سازی برداری Vector Graphics

فارسی : نگاره سازی برداری

انگلیسی : Vector Graphics