نوفه آلود noisy

فارسی : نوفه آلود

انگلیسی : noisy