نوعِ داده data type

فارسی : نوعِ داده

انگلیسی : data type