نشان‌گذاری notation

فارسی : نشان‌گذاری

انگلیسی : notation