نشان‌بر semaphore

فارسی : نشان‌بر

انگلیسی : semaphore