نشانوندهای خط line arguments

فارسی : نشانوندهای خط

انگلیسی : line arguments