نشانی‌دهی addressing

فارسی : نشانی‌دهی

انگلیسی : addressing