نشان گذاری نمایی Exponential notation

فارسی : نشان گذاری نمایی

انگلیسی : Exponential notation