نرده(ای) Scalar

فارسی : نرده(ای)

انگلیسی : Scalar