نیاز requirement

فارسی : نیاز

انگلیسی : requirement