نیمه‌خودکار semi-automatic

فارسی : نیمه‌خودکار

انگلیسی : semi-automatic