نیمه روشن Standby

فارسی : نیمه روشن

انگلیسی : Standby