وب بنیاد web-based

فارسی : وب بنیاد

انگلیسی : web-based