ناوشگر navigator

فارسی : ناوشگر

انگلیسی : navigator