ناسازگاری inconsistency

فارسی : ناسازگاری

انگلیسی : inconsistency