وارد(ات) Import

فارسی : وارد(ات)

انگلیسی : Import