نادقیقی fuzziness

فارسی : نادقیقی

انگلیسی : fuzziness