ناحیه متن text area

فارسی : ناحیه متن

انگلیسی : text area