واحد پردازش مركزی CPU

فارسی : واحد پردازش مركزی

انگلیسی : CPU