ناتوان‌سازی Disable

فارسی : ناتوان‌سازی

انگلیسی : Disable