نامطمئن unreliable

فارسی : نامطمئن

انگلیسی : unreliable