نام‌گردان alias

فارسی : نام‌گردان

انگلیسی : alias