نام‌گذاری naming

فارسی : نام‌گذاری

انگلیسی : naming