نامتناهی infinite

فارسی : نامتناهی

انگلیسی : infinite