نامتوازن unbalanced

فارسی : نامتوازن

انگلیسی : unbalanced