نمونه‌برداری Sampling

فارسی : نمونه‌برداری

انگلیسی : Sampling