نمایه‌گذاری indexing

فارسی : نمایه‌گذاری

انگلیسی : indexing