نمایشگر، پایشگر Monitor

فارسی : نمایشگر، پایشگر

انگلیسی : Monitor