نمایش مجدد Redisplay

فارسی : نمایش مجدد

انگلیسی : Redisplay