نمایانی visibility

فارسی : نمایانی

انگلیسی : visibility