هوشمند intelligent

فارسی : هوشمند

انگلیسی : intelligent