هنجارسازی normalization

فارسی : هنجارسازی

انگلیسی : normalization