همگامی synchronization

فارسی : همگامی

انگلیسی : synchronization