همگام ساختن Synchronize

فارسی : همگام ساختن

انگلیسی : Synchronize